Державне агентство водних ресурсів України

Виконання робіт з меліоративного моніторингу у 2016 році

Роботи з організації та здійснення моніторингу меліорованих земель Хмельницької області у 2016 році проводилися Хмельницькою гідрогеолого-меліоративною партією, згідно Програми робіт з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, затвердженої Держводагентством України на 2016 рік.

Комплекс робіт з моніторингу  осушуваних та прилеглих до них земель включає збирання, обробку, зберігання та передачу інформації стосовно стану меліорованих земель і меліоративних систем, їх водного балансу, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.

Моніторинг меліорованих і прилеглих до них земель здійснюється відповідно до Закону України „Про меліорацію земель” та постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 „Про Положення про державну систему моніторингу довкілля” (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 528, від 20.07.1996р. №815 „Про порядок ведення державного моніторингу вод” та чинних ВБН 33-5.5-01-97 „Організація ведення еколого-меліоративного моніторингу” (І та ІІ частини), „Інструкція з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель” (наказ Держводгоспу України №108 від 16.04.2008р.) та інших нормативних і методичних документів.

Станом на 01.01.2017р. в Хмельницькій області налічується 109 осушувальних систем загальною площею 117453 га.Протягом 2016року гідрогеолого-меліоративною партією проводились моніторингові роботина всіх меліорованих землях області, а саме:

1.Гідрогеолого-меліоративне обстеження(разом з прилеглими територіями) на площі 120 тис.га. Обстеження виконується з метою оцінки меліоративного стану осушуваних земель, технічного стану гідромеліоративних систем і впливу меліорації на прилеглі території.

 2.Ручне буріння-210пог.м.(140 сврд.) Ручне буріння розвідувальних свердловин проводиться на осушуваних масивах з метою уточнення геолого-літологічного розрізу грунтів, визначення глибини залягання грунтових вод.

3.Стаціонарні гідрометричні спостереження всього на рік - 5304 заміра, які  проводяться з метою вивчення рівневого режиму та балансу ґрунтових і поверхневих вод, контролю за гідрогеолого-меліоративним станом осушуваних земель і впливом меліорації на прилеглі території

4.Відбір проб води-92 проби в т.ч.- 52 проби ґрунтової води, 28 проб поверхневої води та 12 проб дренажної води для вивчення хімічного складу, мінералізації та ознак забруднення;

5.Відбір проб грунтів   - 2026 проб  ,в т.ч. -1680 проб - для визначення вологості грунтів зони аерації, проводиться з метою встановлення закономірностей розподілу запасу вологи в зоні аерації грунтів від природних і водогосподарських факторів, оцінки вологозапасів кореневмісного шару грунтів в різні періоди вегетації, регулювання водно-повітряного режиму на меліоративних об’єктах, 66 проб - для визначення хімічного та механічного складу грунту та питомої маси грунту,280 проб – для визначення кислотності грунтів-проводиться з метою вивчення кислотності грунтів зони аерації, визначення площі поширення меліорованих земель за ступенем кислотності для оцінки їх меліоративного стану, з’ясування причин розвитку процесів кислотності, зміни властивостей грунтового покриву.

6. Надано платних послуг – (інженерно-геологічні та топографо-геодезичні роботи)-на суму 241тис.грн.

7.Протягом 2016 року гідрогеолого-меліоративною партією були розроблені та доведені до користувачів наступні технічно-інформаційні матеріали з моніторингу меліорованих земель:

-інформація про забрудненість дренажних та скидних вод,

-інформація про меліоративний стан на еталонних системах;

-інформація про меліоративний стан осушуваних земель на передпосівний період;

-інформація про меліоративний стан осушуваних земель на середину вегетаційного періоду;

-інформація щодо спостереження за РГВ та контролю підтоплення земель і населених пунктів в зоні впливу меліоративних систем;

-інформація про кислотність ґрунтів осушуваних земель ,

-узагальнений звіт з оцінки зміни родючості грунтів на меліорованихземлях.

- прогнозні інформації про меліоративний стан осушуваних земель на початок та середину вегетаційного періоду,

-матеріали щодо обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних та зрошуваних земель і технічного стану меліоративних систем за формами звітності 1-ОВГ та 2-ОВГ.