Державне агентство водних ресурсів України

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

___________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується

програмними засобами ведення Єдиного реєстру з

оцінки впливу на довкілля, не зазначається

суб’єктом господарювання)

__________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

довкілля планованої діяльності (автоматично генерується

програмними засобами ведення Єдиного реєстру з

оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвища, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 05441893

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, 

тел. (0382) 79-57-98,e-mail:kmelovr@ukr.net

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Регулювання русла (розчистка) р. Південний Буг для захисту від підтоплення повеневими водами  с. Холодець Волочиського району Хмельницької області.

Планується розчистка русла р. Південний Буг протяжністю 5,5 км та водовідвідного каналу протяжністю 0,4 км, влаштування чотирьох акумулюючих водойм поверхневого стоку, реконструкція водовідвідних каналів із заміною їх на ловчі колектори загальною довжиною 0,35 км, будівництво п’яти підпірних шлюзів-регуляторів. Виконання зазначених робіт має забезпечити захист від підтоплення сільгоспугідь та присадибних ділянок с. Холодець та покращити гідрологічний режим р. Південних Буг.

Технічна альтернатива №1. Виконання робіт з розчистки планується проводити екскаватором драглайном, а в місцях перетину з комунікаціями – вручну. Піднятий ґрунт розрівнюється вздовж траси бульдозером.

Враховуючи гідрологічну характеристику та параметри р. Південний Буг і водовідвідних каналів на ділянці проведення робіт найбільш прийнятним методом розчистки є використання екскаватора драглайна.

Технічна альтернатива №2. Розглянута альтернатива розчистки методом гідромеханізації (земснаряд або гідродинамічний насос). Про те, зважаючи на гідрологічну характеристику (малу водність на період проведення робіт) та параметри (ширина по дні 0,6-0,8 м)                             р. Південний Буг і водовідвідних каналівна ділянці проведення робіт, застосування зазначеного методу недоцільне.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива №1.На території Холодецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Територіальна альтернатива №2. Не розглядаються, оскільки плануються роботи для захисту від підтоплення с. Холодець Волочиського району Хмельницької області.

 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація проектних рішень поліпшить умови проживання населення за рахунок захисту  від шкідливої дії паводкових і повеневих вод та покращення  водності верхів’я р. Південний Буг у маловодні роки.

5. Загальні технічні характеристики, в тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

На основі аналізу матеріалів топографо-геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань, гідрологічних, гідрогеологічних та гідравлічних розрахунків проектом передбачений комплекс робіт, які включають:

 • розчистку русла річки Південний Буг протяжністю 5,5 км та водовідвідного каналу протяжністю 0,4 км;
 • влаштування чотирьох акумулюючих водойм по трасі розчистки;
 • будівництво п’яти підпірних шлюзів-регуляторів;
 • реконструкцію водовідвідних каналів із заміною їх на ловчі колектори загальною довжиною 0,35 км;
 • благоустрій території робіт з будівництвом шахтного колодязя та альтанки для відпочинку.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1, 2. Дотримання обмежень прибережної захисної смуги                р. Південний Буг, смуг відведення каналів. Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України.

Режим господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та правовому режимі зони санітарної охорони водних об’єктів. Забороняється проводити усі види гідромеханізованих робіт в період заборони на лов риби (нерест), строки заборони на лов риби у період нересту встановлюється щорічно органами рибоохорони. Не допускається потрапляння паливо-мастильних матеріалів у воду, а також у ґрунт. Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, повинні бути  локалізовані з наступним централізованим вивезенням.

Планова діяльність визначається розділом ОВНС проектної документації, перевіряється та погоджується відповідними структурами

Щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень прибережної захисної смуги               р. Південний Буг та смуг відведення каналів у адміністративних межах Холодецької сільської ради.

Щодо територіальної альтернативи 2. Відсутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1, 2.

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

 • інженерно-геодезичні вишукування;
 • коригування проектно-кошторисної документації;
 • розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище.
 • доставку необхідних землерийних механізмів та матеріалів;
 • розміщення інвентарних тимчасових приміщень, необхідних для ведення робіт;

Захист території передбачає:

 • дотримання технології, що передбачена проектом при розчистці водного об’єкту та інших запроектованих заходів;
 • охорона землі від забруднення відходами будівництва;
 • охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попадання в них побічних відходів будівництва).

Щодо територіальної альтернативи діяльності 1,2:  відсутні.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічних альтернатив 1, 2:

На період проведення робіт:

 • повітряне середовище – в приземному шарі передбачається незначне короткострокове підвищення концентрацій забруднюючих речовин через неорганізовані викиди при роботі автотранспорту та спецтехніки;
 • водне середовище – короткострокове  скаламучення поверхневих вод;
 • ґрунт – передбачене залуження і заліснення;
 • рослинний світ і тваринний світ – незначний короткостроковий негативний вплив у зв’язку з вирубуванням деревино-чагарникової рослинності, що буде компенсовано залуженням та залісненням, тимчасовим порушенням гідроекосистеми, яка в результаті виконання робіт й покращення санітарного стану стабілізується;
 • соціальне середовище – відсутній.

На період експлуатації:

 • клімат і мікроклімат – позитивний;
 • повітряне середовище – відсутній;
 • водне середовище – запроектовані заходи мають позитивний вплив;
 • ґрунт – відсутній. Передбачене залуження і заліснення;
 • рослинний світ і тваринний світ – позитивний, за рахунок зменшення затоплення і підтоплення та покращення гідрологічного режиму;
 • соціальне середовище – покращиться, за рахунок ліквідації підтоплення забудованої частини с. Холодець та присадибних ділянок, створення сприятливих умов для рекреації;
 • техногенне середовище – вплив відсутній.

Щодо територіальних альтернатив діяльності  відсутні.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Друга категорія згідно пункту 10, частини 3 статті 3 (проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дня річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації тарозгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписомзасвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29000,  Хмельницький, вул. Свободи, 70,                 тел. (0382) 79-46-33; e-mail:  dagro@adm-km.gov.ua.